You are here

ᐳᓚᕋᑦᑐᓕᕆᓂᖅ

Project Title Post Date Summary
ArcticNet ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᔾᔨᒪᔪᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᓂᒃ (IRIS) 04-04-2012

ᑲᑎᑎᑦᓯᕙᑦᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᒥᔨᓂᓗ ᓄᓇᒥ ᐃᓄᓐᓂ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᓇᓱᐊᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᑲᑎᑎᑦᓱᑎᒃ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐅᑭᐅᖅᑕᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ, ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᓗ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᖃᑎᒌᑦᓱᑎᒃ ᐊᑦᑐᐃᓂᖏᓐᓂᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᑕ ᓯᓈᖏᓐᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ.

ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓱᖏᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᕈᑏᑦ 04-04-2012

ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖅ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᒫᓐᓇ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᖏᐅᑎᒍᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ.

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓱᖏᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 04-03-2012

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖃᖅᓱᓂ ᓯᕗᕙᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᖏᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.