You are here

ᐱᖅᑯᓯᖃᖅᑎᒍᑦ ᐊᐅᓚᓃᑦ

ᐊᐅᓚᓂᐅᑉ ᑕᐃᔭᐅᔾᔪᓯᖓ ᐅᓪᓗᓕᐅᖅᑕᐅᑦᓴᐅᑎᒋᔪᖅ ᓇᐃᓪᓕᖅᓯᒪᔪᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᓱᖏᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖅ 04-03-2012

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ ᑐᕌᒐᖃᖅᓱᓂ ᓯᕗᕙᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᕐᓂᖓᓄᑦ ᓱᖏᐅᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕐᒥᒃ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑕᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ.

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐳᐃᔨᓂᒃ 04-04-2012

ᖃᐅᔨᕐᓴᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐳᐃᔨᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᑦᓱᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᓂ ᐳᐃᔩᑦ ᐆᒪᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ, ᐊᑐᖅᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᓂᔪᓂᒃ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔪᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ.